Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 3 - Desatero přikázání

Desatero přikázání, které každý karaim musí znát:
1) Já jsem יהוה, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
2) Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem יהוה, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech, do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
 
3) Nezneužiješ jména יהוה, svého Boha. יהוה nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
 
4) Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí יהוה, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil יהוה nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal יהוה den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
5) Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává יהוה, tvůj Bůh.
6) Nezabiješ.
7) Nesesmilníš.
8) Nepokradeš.
9) Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
10) Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

ken3.jpg