Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 1 - Co je to náboženství, Tóra, modlitba,...

Otázka: Co je to náboženství?
Odpověď: Náboženství je: víra v Boha, dodržování Zákona, vykonávání modlitby, dodržování svátků atd.
Otázka: Jaké náboženství vyznáváme my karaimové?
Odpověď: My karaimové vyznáváme náboženství zapsané Mojžíšem na příkaz Boha v Tóře.
Otázka: Co je to Tóra?
Odpověď: Jako Tóru označujeme pět knih Mojžíšových.
Otázka: Co popisuje Tóra?
Odpověď: Tóra popisuje darování Desatera na hoře Sinaj, osvícení Lidu Izraele světlem pravé víry a zákony lidského soužití.
Otázka: Co označujeme jako modlitbu?
Odpověď: Modlitbou označujeme projevy našich niterních pocitů před Stvořitelem.
Otázka: Jak se projevují naše niterní pocity před Bohem?

Odpověď: Naše niterní pocity se projevují: 1) oslavováním Boha 2) děkováním Bohu za naší existenci 3) prosbami o odpuštění našich hříchů 4) pokáním za spáchané nespravedlivé jednání 5) prošením Boha, o to co potřebujeme 6) vyjadřováním naší radosti a 7) žalem.

 

Otázka: Kdo či co nutí člověka, aby se modlil k Bohu?

Odpověď: Je to věčné božské duchovno, nacházející se v člověku, které ho nabádá, aby předstoupil s modlitbou před Stvořitele.
Otázka: Jak má být vykonána modlitba a v jaký čas?
Odpověď: Modlitba musí být vykonána zbožně, v hluboké uctě a upřímně, jak je psáno:
JHVH je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. (Ž 145:18:19)
Naši učitelé víry stanovili jako čas modlitby ráno a večer.
 
Otázka: Je nutné mít kenasu (synagogu) pro bohoslužbu?
Odpověď: Ano! V druhé knize Mojžíšově je psáno: Ať mi udělají svatyni a já budu bydlet uprostřed nich. (2M 25:8), a na základě tohoto nařízení je potřeba mít pro bohoslužby svatyni – kenasu. Protože byl původní svatostánek velmi krásný, bohatě a velkoryse zdobený, tak se také mi musíme postarat o to, aby kenasa byla pokud možno co nejhonosnější a nejkrásnější, a protože v kenase přebývá Boží Prozřetelnost, je naší povinností mít kenasu v hluboké a posvátné úctě.
V kenase probíhá společná bohoslužba, a ta působí příznivě na duše modlících se, proto je potřeba účastnit se co nejčastěji společných bohoslužeb.
Otázka: Proč se mi karaimové obracíme během našich modliteb tváří k (jiho)východu?
Odpověď: V modlitbě krále Šalamouna se píše: Navrátí-li se tedy k tobě celým srdcem a celou duší v zemi svých nepřátel, kteří je odvedli do zajetí, a budou se k tobě modlit směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu (1Kr 8:48). Na základě této biblické pasáže stanovili naši učitelé víry, obracet se během modlitby tváří ke Svaté Zemi, tedy směrem k (jiho)východu. Určit směr modlitby pomáhá v kenase Hechal (היכל), ve kterém je umístěna Sefer Torah. Prostor u (jiho)východní stěny před Hechalem je určen pro chazana, který vede společné modlitby.
Naši učitelé víry stanovili, že při příchodu do kenasy pronášíme:
A já ve velikém milosrdenství Tvém, Hospodine, vcházím do domu Tvého, klaním se v hluboké úctě Tobě v Tvé svatyni, Hospodine, vyslyš mé modlitby a modlitby mé přijmi.

 

ken1.jpg